Kompetent logopedisk behandling
i Oslo.

Mere informasjon

Om oss

Logopedisk Institutt - Etablert 1995.

Vi er fire privatpraktiserende logopeder med lang og god erfaring innen de logopediske fagområdene. Vi hjelper barn, unge og voksne med tale- og kommunikasjonsvansker. Vi har mønsteravtale med Helfo og er et supplement til den offentlige logopedtjenesten.

Velkommen til oss - vi ser frem til å høre fra deg!

Informasjon om smittevern

Logopedisk Institutt følger Helsedirektoratets veileder for Smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med én-til-én-kontakt. For å forebygge smittespredning oppfordrer vi så mange som mulig å ha oppfølging digitalt. Vi benytter møteromstjenesten Join som er en løsning fra Norsk Helsenett.

Team

Jorunn Frydenbø

Logoped MNLL
 • Distriktslogoped i Bergen i 8 år - allsidig praksis innen de logopediske fagområdene.
  Har arbeidet på Bredtvet Senter for Logopedi / Stat.ped., seksjon for stemmevansker i 18 år. Klientsakene dekket de fleste diagnoser innen stemmefeltet. Deltok i stemmeteam som la opp behandlingsberedskap og strategi for behandling av klienter med diagnosen ALS.
  Samarbeidsprosjekt med øre-nese-hals avdeling ved Rikshospitalet om stemmelidelsen spastisk dysfoni. Praksisveileder for logopedstudenter ved Universitetet i Oslo i 18 år. Etablerte Logopedisk Institutt i 1995 og har opparbeidet seg en solid klinisk kompetanse innen området stemme / stemmevansker. Arbeider mye med profesjonelle skuespillere og sangere fra de ulike scener.

Anders Kalvøy Einseth

Logoped MNLL
 • Anders jobber i hovedsak med taleflytvansker hos ungdom og voksne, stemmevansker, afasi og lese- og skrivevansker.
  Han er utdannet logoped, spesialpedagog og lærer ved Høgskolen i Bergen og har hovedfag i pedagogikk ved Universitetet i Oslo, med hovedfagsoppgave om tospråklig opplæring. Han har tidligere jobbet som logoped og pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, spesialpedagog og lærer (Bergen og Askøy kommuner) og forlagsredaktør i Gyldendal Akademisk.
  Anders er sertifisert i Palin Parent-Child Interaction Therapy (The Michael Palin Centre for stammering children, London). Han følger Tryggere Traumeterapeuter-programmet ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) med fordypningskursene «Nyttige intervensjoner i behandling av traumerelaterte symptomer» og «Stabilisering og selvskading». Han er også utdannet psykoterapeut.

Hege Skevik

Logoped MNLL
 • Logopedi og Psykologi grunnfag fra Universitetet i Oslo. Sertifisert LSVT Loud terapeut (Athen, 2010).
  Har lang og bred arbeidserfaring med hovedvekt på stemme, afasi, dysfagi og lese/skrivevansker, dysartri, taleapraksi og orofacial stimulerings/reguleringsterapi. Hun har arbeidet som privatpraktiserende logoped med egen praksis fra 1993- 2014. I tillegg til dette har hun hatt 75% stilling ved Diakonhjemmet sykehus i 1998-1999 og var deltidsansatt ved Nordtvedt skole i 1994-1999. I sin praksis har hun også hatt et engasjement på Lovisenberg Diakonale sykehus. Fra 2014 har hun arbeidet ved Logopedisk Institutt.

Karen Greve

Logoped MNLL
 • Logopedutdannet fra Universitetet i Oslo. Utdannet klassisk sanger fra Queensland Conservatorium i Brisbane, Australia. Sertifisert Accent Method Breathing instruktør. Praksisveileder ved universitetet i Oslo.
  Har jobbet som logoped i Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo, samt Pedagogisk-psykologisk rådgiver på førskoleteam. Begynte hos Logopedisk Institutt høsten 2018.
  Arbeider med stemme, afasi, artikulasjon, taleflytvansker hos barn, ungdom og voksne, og språk- og talevansker hos barn (artikulasjon, fonologi, leppe-kjeve-ganespalte).

Behandling

Logopedisk Institutt tilbyr utreding og behandling innenfor fagområdene:

 • Afasi er en språkforstyrrelse som kan oppstå som følge av skade eller sykdom i hjernen. Afasi kan ramme talen, forståelsen, lese- og /eller skriveevnen. Det betyr at det kan være vanskelig å finne ord (ordletingsvansker) eller uttale dem, lese, skrive og/eller forstå hva andre sier. Graden av vansker varierer fra lette til alvorlige. Hjerneslag er den hyppigste årsaken til afasi, men hodeskader og hjernesvulster kan også medføre afasi.

 • Dysfagi er en spise- og svelgvanske. Dysfagi er ikke en sykdom i seg selv, men et symptom som kan oppstå ved for eksempel hjerneslag, MS, Parkinson Sykdom og ALS. Symptomer på dysfagi kan komme gradvis eller akutt. Det kan arte seg ved at man hoster etter inntak av mat og drikke, mat og drikke renner ut av munnen og /eller mat blir sittende fast i halsen eller brystet. Hvis mat og drikke kommer ned i luftveiene på grunn av svelgvansker, kan det resultere i lungebetennelse.

 • Dysartri kan oppstå ved ulike sykdommer og tilstander, som for eksempel ved hjerneslag, ALS, MS og Parkinson sykdom. Et karakteristisk trekk ved dysartri er utydelig tale på grunn av at musklene i taleorganene (tunge, leppe, kjeve og gane) jobber utilstrekkelig sammen. Muskler knyttet til pust og stemme kan også rammes.

 • Dysleksi er en spesifikk lærevanske som gjør det vanskelig å tilegne seg funksjonell lese- og skriveferdighet. Kjennetegn på dysleksi er vansker med å lese ord og vansker med rettskriving. Dysleksi er medfødt, og skyldes ikke svake evner eller dårlig opplæring.
  Vi utreder lese- og skrivevansker og er sertifiserte til å diagnostisere dysleksi. Ta kontakt for mer informasjon om prosessen og for å avtale tid.
  Utredning av dysleksi dekkes ikke av Helfo. Oppfølging av dysleksi etter utredning kan dekkes av Helfo.
  Dysleksiutredning grunnskole: 6500,-
  Dysleksiutredning videregående opplæring og voksne: 5500,-

 • Symptomer kan være svak stemme, mumling, monoton tale, luftfylt stemme (heshet) og/eller hurtig taletempo. En person med PS har ofte vanskeligheter med å høre at egen stemme blir svakere og talen mer utydelig. Personens evne til - og tolking av egen uttale og stemmekraft, svekkes. Når det gjelder behandling av denne type vansker anbefaler vi stemmetreningsmetoden LSVT Loud. Metoden er den eneste i sitt slag som kan dokumentere gunstig effekt av behandling hos logoped, for personer med PS og andre nevrologiske lidelser. Vi har også god erfaring med at metoden egner seg for de som ikke har en diagnose, men som snakker generelt utydelig og/eller har symptomer som overfor nevnt.

 • Fremføring handler om mer enn bare å lese en tekst, si den utenat eller improvisere den. Som logopeder kan vi mye om nonverbal kommunikasjon. Nonverbal kommunikasjon handler om alt det en person formidler uten bruk av ord. Dette innebefatter kroppsspråket (holdning, bevegelser, ansiktsutrykk, blikkkontakt, håndbevegelser), stemmen (stemmeleie, -styrke og resonans), artikulasjon og talerytme. Forskning viser at når vi lytter til en artist, taler eller foreleser for første gang, gjør vi oss opp en mening om vedkommende i løpet av 20 sekunder til to minutter. Hos oss lærer du en presentasjonsteknikk så du kan fremstå troverdig og interessant, avhengig av hvilken målgruppe du har.

 • En intensiv stemmetreningsmetode for personer med Parkinson Sykdom (PS). Forskning (bl.a. Ramig, L. and Fox, C 2007) viser at LSVT Loud fører til forbedret tale i forhold til stemmestyrke, mimikk, uttale, taletempo. Feiltolking av egen stemmekraft forbedres og personens livskvalitet øker. Over 20 års forskning utført av blant annet NIH (National Institute and Health, USA) har dokumentert at LSVT (Lee Silverman Voice Treatment) Loud er den mest effektive stemmebehandlingen for personer med PS og andre nevrologiske tilstander. Den logopediske treningen varer en måned med 16 individuelle behandlingstimer og 10-15 minutter daglig egentrening. Intensiv og hyppig trening viser til gode resultater, slik det også er anbefalt innen logopedisk behandling generelt (jfr. Nasjonale retningslinjer for rehabilitering, 2010). Metoden er strukturert, lett å følge og man merker raskt forbedring som igjen skaper motivasjon for den intensive treningen. Ingen tradisjonell logopedisk behandling av personer med PS kan vise til lignende resultater når det gjelder langtidseffekt. Hyppige repetisjoner og gjentagelser av enkle øvelser i en måned, gjør hjernen i stand til å endre og forbedre tale- og stemmeadferd. Etter fire ukers gjennomført trening skal personen ha automatisert en tydelig tale. Man har da fått et verktøy til å fortsette videre egentrening.

 • Vansker med å produsere bestemte språklyder. Språklydinnlæring skjer, imidlertid, gradvis avhengig av både anatomiske forhold og barnets kognitiv-lingvistiske utvikling. Det er helt normalt at barn i løpet av sin språklydsutvikling benytter forenklinger og/eller erstatninger. Dersom forenklingene/erstatningene vedvarer kan barnet ha behov for logopedisk oppfølging.

 • Stemmevansker kan medføre hørbare stemmeavvik som heshet, svak stemme, stemmebrist, stemmeknirk og helt eller delvis bortfall av stemme (afoni). Det kan også være at stemmen ikke høres så avvikende ut, men personen selv føler subjektivt ubehag som kremtetrang, smerter i hals, tørrhet, "klump i halsen"-følelse og at det er svært slitsomt og ubehagelig å bruke stemmen.
  Stemmevansker kan forårsakes av sykdom, skade eller forstyrrelser i alle deler av stemme og /eller taleapparatet. Årsaken til stemmevansker kan være anatomiske forandringer i strupen (organiske vansker) eller overbelastning (funksjonelle vansker). Særlig utsatt for overbelastning/feilbruk er de som har et stemmekrevende yrke.

 • Stamming er en rytmeforstyrrelse i språket som kjennetegnes ved hyppige brudd i talen. Ulike talebrudd kan være repetisjoner av lyder, stavelser eller ord, blokkeringer og forlengelser.

  Løpsk tale kjennetegnes ved et ujevnt og økende taletempo. Ordene kan komme i feil rekkefølge og utelatelse av stavelser og/eller utydelig uttalelse av ord kan gjøre at personen er vanskelig å forstå. Det kan være utfordrende for personer med løpsk tale å ha fokus på sin samtalepartner og å holde en rød tråd gjennom samtalen.